Dataskyddspolicy

I. Administrativ dataskyddspolicy

1. Vilka personuppgifter vi samlar in

Administrativa uppgifter
Namn, kontaktuppgifter och information om eventuella tidigare kurser som du gått hos oss samlas in via vår hemsida när du registrerar dig på en kurs. Hemsidan sköts av anställda och personer som arbetar ideellt för organisationen.

Vi sparar även information i samband med betalningstransaktioner. Vi skyldiga att spara den informationen som en del av vår bokföring.

2. Hur vi kan komma att använda dina personuppgifter och på vilken laglig grund

Vi sparar ovanstående uppgifter för att:

 • Sköta vår administration
 • Veta vilka rabatter du är berättigad till
 • Kontakta dig med information om vår verksamhet
 • Kontakta dig med information om kurser du är anmäld till

Vilken är vår lagliga grund för att spara personuppgifter?

Vi tillämpar alltid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

 • Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke från dig. Inhämtning av samtycke sker vanligtvis i samband med registrering till en kurs.
 • Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Detta gör du genom att kontakta oss (se punkt 9). Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Ditt samtycke är giltigt i 7 år (se punkt 7).
 • I vissa fall är vi enligt lag skyldiga att behandla dina uppgifter. Ett exempel på en sådan lag är bokföringslagen.

3. Vem vi kan komma att dela dina personuppgifter med

 • Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, exempelvis myndigheter, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
 • Vi kan komma att dela dina personuppgifter med bolaget PerfectSelf AB som arrangerar våra kurser i Tuina, Weituo Jin och EasyCare.

4. Hur vi skyddar dina personuppgifter

Informationen delas med de som arbetar med en kurs. Efter kursen överförs den till ett centralt register. I samband med det har de som enbart arbetar med enstaka kurser inte längre tillgång till informationen. Registret förvaras säkert och dit har endast personer som är utsedda att arbeta med det tillgång.

5. Dina rättigheter i fråga om dataskydd

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss (se punkt 9).

6. Cookies

Vi samlar in, behandlar och analyserar uppgifter om användningen av våra webbsidor. Trafikdata är uppgifter kopplade till besökare på webbsidan.

Informationen används inte för att identifiera enskilda besökare. Cookies används också för inloggning på hemsidan.

Du kan ange i webbläsarens inställningar om du vill tillåta eller inte tillåta cookies. Om du väljer att inte tillåta cookies kan du ändå använda våra webbsidor och en del tjänster, men användningen av vissa funktioner och delar av vår webbplats och tjänster kan vara kraftigt begränsade.

7. Hur länge vi behåller dina personuppgifter

Vi sparar personuppgifter så länge de behövs för det syfte i vilket vi samlade in dem och behandlar dem för, eller så länge som det krävs enligt lag. Exempel på hur länge vi sparar dina uppgifter:

 • Administrativa uppgifter (Namn, kontaktuppgifter och information om vilka kurser du gått): sparas i 7 år från att samtycket sist förnyades, så att vi kan ge dig rabatter.
 • Information som sparas på grund av bokföringslagen: 7 år plus utgången av då gällande bokföringsår.

8. Kontakta oss eller dataskyddsmyndigheten

Personuppgiftsansvarig är European Zhineng Qigong AB. Du når vårt dataskyddsombud på dpo@zhinengqigong.eu.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du också rätt att inkomma med klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

II. Dataskyddspolicy för kursrapporter

Under våra kurser kan du välja att dela med dig erfarenheter av din qigongträning, t.ex. i samband med ett s.k. cirkelsamtal i slutet av kursen. Detta är helt frivilligt. Vi brukar dokumentera det som berättas genom handskrivna anteckningar eller genom ljudupptagning. Uppgifterna bevaras under begränsad tid och syfte är endast att underlätta framtagning av kursrapporter. Avsnittet nedan handlar om behandling av denna typ av uppgifter som eventuellt kan utgöra underlag till kursrapporter.

1. Vilka personuppgifter vi samlar in till kursrapporter

Vi dokumenterar erfarenheter som våra deltagare frivilligt väljer att dela med oss avseende den aktuella kursen eller deras qigong-träning på mer övergripande nivå. Eftersom många deltagare genom åren har valt att berätta om sådant som enligt dataskyddsförordningen klassas som känsliga uppgifter (framförallt gällande hälsa) behandlar vi ovan nämnd information som personuppgifter.

2. Hur vi kan komma att använda personuppgifter till kursrapporter och på vilken laglig grund

Uppgifterna sammanställs och bevaras tillfälligt som ett möjligt underlag till den kursrapport som skrivs efter den aktuella kursen. Uppgifterna förvaras endast fram till dess att kursrapporten är framtagen och raderas sedan utan dröjsmål (se punkt 5). Uppgifter som kan ligga till grund för kursrapporter delas inte med någon tredje part.

Den lagliga grunden för att samla in och under en begränsad tid bevara ovan nämnda uppgifter är samtycke.

3. Hur vi skyddar personuppgifter som kan utgöra underlag för kursrapporter

När vi arbetar med persondata i digital form skyddas uppgifterna på ett sådant sätt att inga obehöriga kommer åt dem. När vi tar anteckningar på papper så ansvarar de som tagit anteckningar för att inga obehöriga kommer åt dessa. Förutom den som har tagit anteckningar eller bearbetat en ljudfil är det bara den som tar fram kursrapporten som har tillgång till informationen. All persondata i detta material förstörs efter att kursrapporten är klar.

4. Dina rättigheter i fråga om dataskydd

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss (se punkt 9).

5. Hur länge vi behåller personuppgifter som kan utgöra underlag för kursrapporter

Personuppgifter av den typ som avses i detta avsnitt förstörs så fort som kursrapporten är publicerad efter max. 3 månader.

6. Kontakta oss eller dataskyddsmyndigheten

Personuppgiftsansvarig är European Zhineng Qigong AB. Du når vårt dataskyddsombud på dpo@zhinengqigong.eu.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du också rätt att inkomma med klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.