Positiva resultat från projekt med Bröstcancerföreningen Amazona

52 medlemmar från Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län genomförde under hösten 2003 ett projekt under ledning av European Zhineng Qigong Center. Förutom grundkurs på 12 timmar tränade man en kväll i veckan under 3 månader, total träningstid 34 timmar. Utvärderingen bestod av en enkät med frågor. För att inräknas i slututvärderingen krävdes deltagande i minst 24 timmar. Många fick mycket goda resultat, både på problem av mer generell karaktär och på typiska problem för bröstcancerpatienter. Detta trots att träningsmängden ur Qigongsynvinkel var relativt liten.

Av resultaten från enkäten kan utläsas att 71 procent av deltagarna har blivit mycket bättre eller bättre avseende smärtproblem. 74 procent har fått motsvarande förbättring i sin stressproblematik. När det gäller depressioner svarade 32 procent att deras situation blivit mycket bättre. Problem med vallningar, som är typiskt efter behandling mot bröstcancer, minskade också. 7 av 15 med vallningar upplevde en förbättring.

Kommentarerna från deltagarna var genomgående positiva. Någon sa; "Det här är det bästa jag gjort i hela mitt liv!". Flera av dem har fortsatt att träna med oss även efter avslutat projekt.

Våra kurser

kursrapporter shortcut