Qigongprojekt i Stockholm 2006

European Zhineng Qigong Center, under ledning av Su Dongyue arrangerade under sex veckor i februari – april 2006 ett projekt, kallat "Projekt Stockholm 2006". Projektet som innefattade 60 träningstimmar var öppet för alla och totalt deltog 50 personer. Träningsintensiteten var god, 36 personer deltog i minst 54 av de totalt 60 timmarna. Medlemmar i patientföreningarna Astma- och allergiföreningen i Stockholms län, Migränföreningen i Stockholms län, Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län samt övriga deltagare fick lära sig och tillsammans träna Zhineng Qigong. Zhineng Qigong är enkel och naturlig träning som syftar till att ge människor ökad livskvalitet och har redan tidigare visat sig kunna hjälpa många människor.

Projektet finansierades främst genom egna insatser samt ett subventionerat pris av European Zhineng Qigong Center. Cancerhjälpen bidrog i begränsad omfattning till finansieringen för medlemmarna i Bröstcancerföreningen Amazona.

Gruppfoto

Deltagarnas hälsotillstånd innan projektet varierade, många hade problem med stress, smärtor, låg energi och andra för nutidsmänniskan typiska problem. Flera hade astmatiska problem. Före och efter projektet svarade deltagarna på en enkät med frågor om generella problemområden. Det gjordes också tester av lungkapacitet, s.k. PEF-mätning före och efter.

För att inräknas i den slutliga utvärderingen krävdes att man deltagit i minst 45 av totalt 60 träningstimmar. Av resultaten från enkäten kan utläsas att 64 procent av deltagarna har blivit mycket bättre eller bättre avseende nack- och ryggsmärtor. 71 procent har fått motsvarande förbättring i sin stressproblematik och 64 i sina sömnproblem. Energinivån hade ökat hos 78 procent av deltagarna. När det gäller depressioner svarade 69 procent att deras situation blivit mycket bättre eller bättre. Lungfunktionen förbättrades hos 28 av 43 personer, trots att de flesta hade normal lungfunktion redan innan projektet. För de 5 med sämst lungfunktion innan var den genomsnittliga förbättringen 23%.

Zhineng Qigong behandlar inte enskilda sjukdomar. Träningen bör leda till att hela människan stärks och att både fysisk och mental hälsa påverkas mot något bättre och friskare. Utvärderingen visar att deltagarna fått förbättringar på ett antal olika problemområden. Detta trots att träningsmängden sett ur Qigongsynvinkel var relativt liten. Kanske ändå den viktigaste effekten projektet medfört för deltagarna är att de fått en ökad förståelse för och ett annat sätt att hantera livet. Att med principerna och filosofin inom Zhineng Qigong som grund kunna bemöta svårigheter och problem utan att ta stryk på samma sätt som tidigare. Det kombinerat med övningarna som tillför livskraft ger en bra grogrund att kunna leva livet med ökad harmoni och lycka.

Projekt 2006 Energi

Projekt 2006 Smärta

Projekt 2006 Stress