Qigongprojekt i Stockholm 2005

Stockholm 2005 projekt

European Zhineng Qigong Center, under ledning av Su Dongyue arrangerade under sex veckor i januari – mars 2005 ett projekt, kallat "Projekt 2005". Projektet som innefattade 60 tränings-timmar var öppet för alla och totalt deltog 43 personer. Träningsintensiteten var god, 30 personer deltog alla träningar eller missade enbart ett tillfälle. Medlemmar i patientföreningarna Astma- och allergiföreningen i Stockholms län, Migränföreningen i Stockholms län, Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län samt övriga deltagare fick lära sig och tillsammans träna Zhineng Qigong. Zhineng Qigong är enkel och naturlig träning som syftar till att ge människor ökad livskvalitet och har redan tidigare visat sig kunna hjälpa många människor.

Projektet finansierades främst genom egna insatser samt ett subventionerat pris av European Zhineng Qigong Center. Cancerhjälpen bidrog i begränsad omfattning till finansieringen för medlemmarna i Bröstcancerföreningen Amazona.

Deltagarnas hälsotillstånd innan projektet varierade, många hade problem med stress, smärtor, låg energi och andra för nutidsmänniskan typiska problem. Flera hade astmatiska problem. Före och efter projektet svarade deltagarna på en enkät med frågor om generella problemområden. Det gjordes också tester av lungkapacitet, s.k. PEF-mätning och blodtryckstester före och efter.

För att inräknas i den slutliga utvärderingen krävdes att man deltagit i minst 45 av totalt 60 träningstimmar. Av resultaten från enkäten kan utläsas att 72 procent av deltagarna har blivit mycket bättre eller bättre avseende smärtproblem. 83 procent har fått motsvarande förbättring i sin stressproblematik och 77 i sina sömnproblem. När det gäller depressioner svarade 85 procent att deras situation blivit mycket bättre eller bättre. Lika många har fått ökad energi. Lungfunktionen förbättrades hos 27 av 31 personer, trots att de flesta hade normal lungfunktion redan innan projektet. För de 5 med sämst lungfunktion innan var den genomsnittliga förbättringen 23%.

Zhineng Qigong behandlar inte enskilda sjukdomar. Träningen bör leda till att hela människan stärks och att både fysisk och mental hälsa påverkas mot något bättre och friskare. Utvärderingen visar att deltagarna fått förbättringar på ett antal olika problemområden, trots att träningsmängden sett ur Qigongsynvinkel var relativt liten. Den viktigaste effekten projektet medfört för deltagarna är att de fått en ökad förståelse för och ett annat sätt att hantera livet. Att med principerna och filosofin inom Zhineng Qigong som grund kunna bemöta svårigheter och problem utan att ta stryk på samma sätt som tidigare. Det kombinerat med övningarna som tillför livskraft ger en bra grogrund att kunna leva livet med ökad harmoni och lycka.

Stockholm 2005 projekt Depression

Stockholm 2005 projekt Energi

Stockholm 2005 projekt Smärta

Stockholm 2005 projekt Stress