Qigongprojekt med föreningarna för Astma, Allergi och Migrän 2000

Astma- och Allergiföreningen i Stockholms län, Migränföreningen i Stockholms län och European Zhineng Qigong Center arrangerade hösten 2000 tillsammans ett projekt, kallat "Projekt 2000". Medlemmar i de båda patientföreningarna fick av European Zhineng Qigong Center under ledning av Qigongmästare Su Dongyue, lära sig och tillsammans träna Zhineng Qigong. Zhineng Qigong är enkel och naturlig träning som syftar till att ge människor ökad livskvalitet och har redan tidigare visat sig kunna hjälpa många. Med hänvisning till de goda resultaten från Astma- och Allergi-projektet 1997, beslöt Hälso- och Sjukvårdsnämnden att bidra till finansieringen av Projekt 2000.

Astmatiker och migräniker tränar Zhineng Qigong

Totalt tränade deltagarna 80 timmar gemensamt, fördelat på 8 veckor. Omedelbart före och direkt efter projektet läkarundersöktes deltagarna, astmatikerna/allergikerna av docent Olle Zetterström, överläkare vid Allergicentrum, Universitetssjukhuset, Linköping och migränikerna av Bjarne Lembke, specialist på företagshälsovård, chef för Migränskolan. Förutom läkarundersökningen svarade samtliga även på diverse frågor om sitt hälsotillstånd, smärtor, stress, energinivå etc. Deltagarnas ålder varierade från ca 20 år upp till ca 75. Deras hälsotillstånd varierade också, vissa led mycket av sin sjukdom, andra hade mindre besvär. En del medicinerade ganska mycket, andra i mindre grad. Förutom astma/allergi o migrän led deltagarna av en stor mängd olika hälsoproblem, fysiska såväl som mentala. Flera hade problem med nedstämdhet/depression.

För att inräknas i den slutliga utvärderingen krävdes att man deltagit i 75% av träningstiden, d.v.s. minst 60 av totalt 80 timmar. Sammantaget kan man säga att migränikernas resultat liknar de som astmatikerna uppnådde vid förra projektet medan siffrorna för astmatikerna/allergikerna denna gång är ännu bättre än från projektet 1997. För gruppen som helhet, båda patientgrupperna sammantaget, har t.ex. över 70% blivit bättre eller helt bra från smärta. Detsamma gäller för stress.

Bland astmatikerna avslutade 14% helt sin medicinering mot astma, ytterligare 48% reducerade utan att avsluta, medan resterande 38% låg kvar på samma nivå som innan. Ingen ökade medicineringen trots att det för patientgruppen som sådan är vanligt att man behöver öka medicineringen den här tiden på året när det blir kallare och fuktigare. Docent Olle Zetterström skriver att detta är en "påtaglig förändring" och "kan sannolikt betecknas som kliniskt betydelsefull".

För migränikerna kunde urskiljas en klart minskad medicinering för vissa enskilda medan man för gruppen som helhet inte kunde urskilja någon klar tendens. Bjarne Lembke kommenterar det i sin rapport med att det finns "mycket stora individuella variationer" och att "eftersom migrän är en mycket individuell sjukdom, är det svårt att göra en analys av effekten på endast migränen utan man får betrakta smärtsyndromet som sådant".

Förändring i medicinförbrukning

Procent deltagare som blev bättre avseende smärtor, stress och depression

Procent delltagare som blev bättre avseende allmänhälsa, energi och koncentration

Zhineng Qigong behandlar inte enskilda sjukdomar som t.ex. astma och migrän. Träningen bör leda till att hela människan stärks och både fysisk och mental hälsa påverkas mot något bättre, friskare. Därför kan man utifrån utvärderingen finna att deltagarna fått en positiv påverkan på mycket annat än sin astma/allergi eller migrän. För vissa kommer resultaten ganska snabbt, för andra tar det mer tid och kräver mer träning.