Qigongprojekt Bröstcancerföreningen Amazona 2003

52 medlemmar från Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län genomförde under hösten 2003 ett projekt under ledning av European Zhineng Qigong Center. Förutom grundkurs på 12 timmar tränade man en kväll i veckan under 3 månader, total träningstid 34 timmar. Utvärderingen bestod av en enkät med frågor, för att inräknas i slututvärderingen krävdes deltagande i minst 24 timmar. Många fick mycket goda resultat, både på problem av mer generell karaktär och på typiska problem för bröstcancerpatienter

Träning med Bröstcancerföreningen Amazona Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län och European Zhineng Qigong Center arrangerade hösten 2003 tillsammans ett projekt, kallat "Projekt 2003". Medlemmar i patientföreningen fick av European Zhineng Qigong Center under ledning av Qigongmästare Su Dongyue, lära sig och tillsammans träna Zhineng Qigong. Zhineng Qigong är enkel och naturlig träning som syftar till att ge människor ökad livskvalitet och har redan tidigare visat sig kunna hjälpa många människor. På grund av de goda resultat som visats vid tidigare projekt med astmatiker/allergiker samt migräniker, bidrog CURO - Riksföreningen för Cancersjuka till finansieringen av projektet.

Deltagarnas hälsotillstånd innan projektet varierade, de flesta var friskförklarade efter behandling mot bröstcancer. Några var i aktiv behandling under perioden för första gången eller efter återfall. Flera hade problem med stress, smärtor, låg energi och andra för nutidsmänniskan typiska problem. Totalt tränade deltagarna 34 timmar gemensamt, fördelat på 3 månader. Efter avslutat projekt svarade deltagarna på en enkät med frågor både om generella problemområden samt även mer specifika problem för bröstcancerpatienter.

För att inräknas i den slutliga utvärderingen krävdes att man deltagit i 24 av totalt 34 träningstimmar. Av resultaten från enkäten kan utläsas att 71 % av deltagarna har blivit mycket bättre eller bättre avseende smärtproblem. 74 % har fått motsvarande förbättring i sin stressproblematik. När det gäller depressioner svarade 32 % att deras situation blivit mycket bättre. Problem med vallningar, som är typiskt efter behandling mot bröstcancer, minskade också. 7 av 15 med vallningar upplevde en förbättring.

Resultat av Zhineng Qigong under projektet avseende Depression

Resultat av Zhineng Qigong under projektet avseende Energi

Resultat av Zhineng Qigong under projektet avseende Smärta

Resultat av Zhineng Qigong under projektet avseende Stress

Zhineng Qigong behandlar inte enskilda sjukdomar. Träningen bör leda till att hela människan stärks och både fysisk och mental hälsa påverkas mot något bättre och friskare. Utvärderingen visar att deltagarna fått förbättringar på ett antal olika problemområden. Detta trots att ur Qigongsynvinkel var träningsmängden relativt liten.