Qigongprojekt Astma- och Allergiföreningen 1997

Träning av Lyft upp Qi under projektet 1997 Astma- och Allergiföreningen i Stockholms län genomförde under hösten 1997 ett projekt tillsammans med European Zhineng Qigong Center, där medlemmarna fick lära sig att träna Zhineng Qigong under ledning av Qigongmästare Su Dongyue. Före och efter projekttiden genomgick deltagarna medicinska tester under ledning av docent Olle Zetterström, Karolinska, samt svarade på två olika enkäter, dels vid de medicinska undersökningarna och dels i samband med träningen. De 35 personer som genomförde projektet, varav den yngsta 25 år och den äldsta 69 år, uppvisade olika hälsa och kondition vid projektets början. Av deltagarna medicinerade 29 personer mot astma och/eller allergi. Flera var i sämre psykisk balans, med nedstämdhet och depression som det vanligaste problemet. Många led också av olika smärttillstånd, där besvär i nacke, axlar och rygg var mest förekommande.

Under projektets gång förändrades en från början något skeptisk inställning hos deltagarna till mer tillit till metoden och tilltro till att det faktiskt går att bli bättre och kanske till och med helt besvärsfri. Många av dem hade varit sjuka väldigt länge, vissa hela livet och flera hade tidigare prövat många olika alternativa metoder utan att bli nämnvärt bättre. Den mentala statusen i gruppen höjdes successivt, de blev lugnare och gladare, mer avspända och mer öppna mot andra människor. Viktigt för dem var det faktum att de äntligen funnit ett effektivt vapen i kampen mot sina sjukdomar.

Av de 29 personer som medicinerade mot astma och/eller allergi innan projektet uppger 15 av dem att de efter slutförd träningsperiod minskat eller helt avslutat sin medicinering. Ytterligare tre personer säger att de dragit ner på annan form av medicinering. Enligt mätningarna för gruppen som helhet har den allmänna hälsan förbättrats, samtidigt som koncentrationsförmågan och energinivån höjts markant. Graden av nedstämdhet/depression har sjukit, stresskänsligheten minskat och problemen med smärttillstånd av olika slag har gått ner med 31%.

De medicinska testerna utförda på Karolinska Sjukhuset visar en statistisk signifikant ökning av lungkapaciteten, både FEV1 och FVC har ökat hos merparten av deltagarna. Detta trots att projektet genomfördes under hösten, en tid då personer med luftrörsbesvär vanligtvis brukar bli något sämre. Qigongträning medför att olika värden går mot det normala. Om värdena redan är bra, förändras de inte. Detta kan vara förklaringen till att någon signifikant trend avseende puls och blodtryck inte kunde ses i testerna.

Förbättringar under projektet avseende allmän hälsa

Förbättringar under projektet avseende fysisk ansträgning

Förbättringar under projektet avseende medicinering mot astma

Problemminskning efter projekt

En slutsats man kan dra utifrån projektet är att träning av Zhineng Qigong har positiv effekt på astma och allergi. Träningen stärker individen och har positiv effekt på hälsan som helhet vilket medför förbättringar inte bara för astma- och allergibesvär utan även avseende många andra hälsoproblem. Projektets goda och tydliga resultat har uppnåtts genom träning enbart på fritid. Utfallet blir ännu bättre och tydligare om träningen bedrivs på heltid under en mer koncentrerad period, som t.ex. i Kina, 25 dagar i sträck. Resultatet av träningen är i hög grad beroende på vilken form av Qigong man tränar samt vilken lärare man väljer. Det senare är särskilt viktigt för personer med nedsatt hälsa.