Allergia 1999:2

I Allergia, Astma- och allergiförbundets medlemstidning berättas om de positiva effekter astmatiker uppnått genom att träna med European Zhineng Qigong Center. Marlene Lilja, informationssekreterare på länsföreningen, berättar att hon hade upplevt ett intresse hos medlemmarna att försöka påverka sin hälsa på andra sätt än genom medicinering, vilket föranledde ett qigongprojekt. Astmatiker gavs möjlighet att träna 80 timmar under en två-månaders period. En läkare kontaktades också som medicinskt skulle kunna granska metoden och den effekt träningen hade. De cirka 30 deltagarna led inte bara av astmaproblematik utan många hade också smärtor av olika slag, psykiska problem och flera var långtidssjukskrivna. I tidningen berättas att projektet gav bra resultat. Det generella hälsotillståndet för hela gruppen förbättrades och dessutom visade tester på Karolinska sjukhuset, på en signifikant förbättring i lungfunktion, trots att projektet pågick under senhösten – en period då många astmatiker istället blir lite sämre. Deltagarna själva berättar i artikeln att träningen varit mödan värd. Många har kunnat minska sin medicinering och även fått hjälpt mot annan problematik. Marlene Lilja anser också att stämningen inom gruppen förändrats till det bättre, med mer glädje och öppenhet.